วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของโรงเรียนในสังกัด ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
เพื่อสร้างการรับรู้ แนวทางการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง ให้แก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ได้ร่วมกล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ชั้น ม.1 และ ม.4 ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความตั้งใจศึกษา เรียนดี มีความสุข

แชตกับเรา