วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การออกแบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายและ

วินัยข้าราชการครู ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

แชตกับเรา