ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจ สอบ ประเมินผล และนิทศการศึกษา ในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และสถานศึกษา ในขอบข่ายการบริหารงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดหลัก เกณฑ์ และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ตามกรอบงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน บริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป

แชตกับเรา