สพม.พะเยา มอบสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตและสัญลักษณ์สำนักงานเขตสุจริตแก่บุคลากรในสังกัด 9 กลุ่ม 1 หน่วย เพื่อเป็นสัญลักษณ์หน่วยงานที่ดำเนินการบริหารงาน การบริการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส กระตุ้นจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสพม.พะเยา เป็นประธานมอบ และดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสพม.พะเยา นำบุคลากรในสังกัดรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2565 ในกิจกรรมโครงการ “เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จิตอาสาพัฒนา สพม.พะเยา” ที่ประกอบด้วยการเคารพธงชาติ กิจกรรมทางศาสนา และการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้าเสาธง สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา