สพม.พะเยา จัดฝึกอบรม “ลูกเสือจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด”

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานจัดการฝึกอบรม “ลูกเสือจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงพิษภัยและบทลงโทษของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ฝึกหัดให้เยาวชนเป็น ผู้ความประพฤติดี และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา