การประชุม อ.ก.ค.ศ. สพม.พะเยา ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ครั้งที่ 2/2566

โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป เป็นประธานอนุกรรมการ

ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา อนุกรรมการและเลขานุการ และ

นายจักร์พันธ์ ภาชนะ ผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา