การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (การเตรียมความพร้อม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566

ว่าที่ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (การเตรียมความพร้อม)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ณ ห้องประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา