พิธีลงนาม MOU โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาระหว่างโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กับ วิทยาลัยการอาชีพปง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่าง โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

กับวิทยาลัยการอาชีพปง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะศึกษาควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตลอดจนสามารถเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถต่างๆให้เป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพ ซึ่งลงนาม MOU

ณ ห้องประชุมดอยผาช้าง โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา