ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นายศราวุฒิ เกิดสวัสดิ์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวฟาริดา บุญชื่น นักจัดการงานทั่วไป และ ว่าที่ร้อยตรี กิตติกร นาควิเชียร เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ

โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูให้การต้อนรับ