ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง.ผอ.สพม.พะเยา นายอนุรักษ์ ชำนาญยา นักทรพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นางสาวจิราภรณ์ บุญณะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นางดุรณี การเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชี

และนายเกรียงศักดิ์ เครือคำ พนักงานขับรถ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม และโรงเรียนภูซางวิทยาคม

โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูให้การต้อนรับ

แชตกับเรา