ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 13.30 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา

นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ประธานสหวิทยาเขตภูลังกา นายปิยะ ใจชุ่ม ประธานสหวิทยาเขตภูกามยาว

นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผอ.ร.ร.ภูซางวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ ฯ

และคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพม.พะเยา

จัดการประชุมอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา