ประชุมวางแผนการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัด สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 17.00 น. ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ธรรมสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางกัญญาภัทร ปัญญาวงศ์ นักจัดการทั่วไป และนางสาวฟาริดา บุญชื่น นักจัดการทั่วไป

ประชุมวางแผนการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัด สพม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ห้องกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา