สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานทักษะการปฏิเสธบุหรี่

ในโรงเรียนตามคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะการปฏิเสธบุหรี่ของนักเรียน

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 10.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อน

การดำเนินงานทักษะการปฏิเสธบุหรี่ในโรงเรียนตามคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะการปฏิเสธบุหรี่ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผ่านช่องทาง Video Conference

โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคตนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา