ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง.ผอ.สพม.พะเยา นายวิจิตร วงค์ชัย ผอ.โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลืออนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบรูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 เข้าประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการทักษะชีวิต ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

แชตกับเรา