ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม รับการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 13.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ. สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร. ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ. สพม.พะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม รับการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566

ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา