พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมด้วยนายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เป็นวิทยากรในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาของสมาคมฯ

อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ณ จังหวัดเชียงใหม่

แชตกับเรา