การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา และคณะ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตภูลังกา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล

แชตกับเรา