การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1(Cluster16)

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

ร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำปรึกษาของคณะกรรมการพี่เลี้ยง(Coaching Team)

ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปีครั้งที่ 1(Cluster16) ณ ห้องประชุม สพป. แพร่.เขต 2 อำเภอลอง จังหวัดแพร่

โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต1 เป็นประธาน