ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Online)

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Online) ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงาน ITA (รร.คุณภาพประจำตำบล และรร.คุณภาพระดับมัธยม 9 โรงเรียน) และได้รับเกียรติจากคุณปฎิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศชำนาญการ สพม.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้

แชตกับเรา