การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

และคณะ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตกามยาว

แชตกับเรา