พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

ด้วยคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

ด้วยคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา