ฉบับที่ 421 : 21 สิงหาคม 2566

การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา