ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคล เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา

(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ

ร่วมกันกับบุคคล เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา