การประเมินการนิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล และรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ดำเนินการประเมินการนิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา