ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566

โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมเล็ก (หน้าห้องรอง ผอ.สพม.พะเยา)

แชตกับเรา