การประชุมคณะกรรมการประเมินภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา