เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งจะเสด็จมาเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2566

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา