E–Service

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือโปรแกรมอื่นที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่ใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา     ผ่านหน้าเว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา https://www.sesapy.go.th/ ดังนี้

แชตกับเรา