ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

รับผิดชอบโดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้มีการแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาในปีงบประมาณ 2565 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยารับผิดชอบโดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ดังนี้

แชตกับเรา