รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรในสังกัด มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

แชตกับเรา