รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามการประเมินผล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน เป็นต้น ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

แชตกับเรา