ประมวลประกาศนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาได้จัดทำประกาศนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต, การต่อต้านการทุตริตทุกรูปแบบ ของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ      ว่าจะได้รับการบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเท่าเทียม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลระดับสูง เป็นที่ยอมรับของสังคม

ดังนั้น จึงได้จัดทำประมวลประกาศนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนี้

แชตกับเรา