รายงานความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาปีงบประมาณ 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้รับบริการ การสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงได้ศึกษาความความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อเรียนรู้ ความต้องการ และวิธีการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ ในปีงบประมาณ 2564 และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มี  ส่วนได้เสียที่มีต่อการบริหารงานตามโครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป และการให้บริการ ตามกระบวนการบริหารงาน   ของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

INFO Graphic ผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2564

แชตกับเรา