การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ประจำปีงบประมาณ 2565