เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจในการประชุมบุคลากรเรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ โดย จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะ นินติกร สพม.พะเยา

แชตกับเรา