สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา รับผิดชอบโดย กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จัดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อสพม.พะเยาแบบออนไลน์ โดยเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา https://www.sesapy.go.th/ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้

แชตกับเรา