ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผอ.สพม.พะเยา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน

แชตกับเรา