ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม คุณภาพของโรงเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์

เข้าร่วมติดตาม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โดยมี นางสาวกฤติมา มะโนพรม ผอ.โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

แชตกับเรา