ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม คุณภาพของโรงเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์

เข้าร่วมติดตาม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โดยมี นายเฉลิมพล มาปิ๊ก รอง.ผอ.โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

แชตกับเรา