โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง

และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

มอบหมายให้ นายกันต์ปภพ ทองเนียม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

ณ The idle hotel & residence

แชตกับเรา