ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษารองรับการมีงานทำและ

การประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษารองรับการมีงานทำและการประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา