การประชุม เรื่อง การประเมิน “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”

ระดับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวฯ จัดการประชุม เรื่อง การประเมิน “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ระดับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ครั้งที่ 1/2566

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา