การประชุมชี้แจงคณะกรรมการ

ระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์สอบ มอบหมายให้ นางสาวรัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดสอบประจำศูนย์สอบ สพม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ

ระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนนำร่องการทดสอบ ผ่านระบบ

Zoom Cloud Meetings ในการนี้ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม นำโดย รอง ผอ. เฉลิมพล มาปิ๊ก และคณะกรรมการประจำสนามสอบ เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการจัดสอบ O-NET

ด้วยระบบดิจิทัล และรับมอบเอกสารการจัดสอบจากศูนย์สอบ