ตรวจรับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ
และกล่องกระดาษคำตอบ O- NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566


วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ได้รับมอบหมายจากประธานศูนย์สอบ สพม.พะเยา ในการตรวจรับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ
และกล่องกระดาษคำตอบ O- NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
จากตัวแทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ณ ห้องนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พะเยา

แชตกับเรา