ประชุมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ. สพม. พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”
โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting