การอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา มอบหมายให้

นายทรรศน พุ่มมาลัย นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยสำนักงานศาลปกครอง และ

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567

ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

แชตกับเรา