วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพม.พะเยา

และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.พะเยา เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ณ ห้องประชุม Golden Pagoda Hall โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม