วันที่ 21-23 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
มอบหมายให้ นางสาวรัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานด้านการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้
ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ สำหรับวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

แชตกับเรา