วันที่ 29 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบหมายให้ นางสาวบัณทิตา ยะนันท์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และ นายณัฐพงศ์ นอศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

แชตกับเรา