สพม.พะเยา อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้งาน website : Obec Content Center

และ Application Traffy Fondue แก่ผู้บริหารสานศึกษาในสังกัด สพม.พะเยา 18 แห่ง